КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ СМЪРТ?

Какво е необходимо да направите при наличието на смъртен случай?

 1. Позвъннете на денонощният ни тел.: 0885-699-799, за да ни кажете адреса където е настъпила смъртта.
 2. Уведомявате вашия личен лекар за настъпилата смърт. Той ще констатира смъртта и ще Ви издаде съобщение за смърт. Това е документ, в който се вписват данните на починалия – име, лични данни, дата и час на смъртта, от какво е починал. Същото се отнася и в случайте, когато смъртта настъпи в болнично заведение. Издаването на съобщението за смърт става на място от съответното служебно лице (В случайте, когато Вие не знаете къде трябва да отидете и какво точно трябва да направите, наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за безпрепятственото издаване на горепосоченият документ).
 3. На база съобщение за смърт и личната карта на починалия (или паспорт) се издава АКТ ЗА СМЪРТ, който вече е официален докумен необходим за  организацията на погребението /траурната церемония/.
 4. Нашите погребални консултанти ще Ви насочат и помогнат да направите своя избор за погребение или кремация по най-подходящия начин, съобразен с вашите изисквания, религия и финансови възможности. При нас ще получите пълна информация за това какви още документи са необходими за извършването на погребението/кремацията, как ще протече всичко и как можете да увековечите паметта на починалия, след приключването на траурната церемония.

НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ КЪМ ВАС: Търсете съдействие единствено и само от квалифицирани погребални консултанти на оказаните за целта места! Не се доверявайте на случайни лица, с недоказан професионален опит.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

 1. Съобщение за смърт констатирана от лекар.
 2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
 3. Лична карта или паспорт на починалия.

            За извършване на погребение в старо гробно място са необходими следните документи:

 1. Фактура за платено гробно място.
 2. Документ, доказващ родствена връзка с първия починал и сега починалия
 3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КРЕМАЦИЯ:

 1. Съобщение за смърт, констатирана от лекар.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението и талона за кремация се издават от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
 4. Лична карта или паспорт на починалия.
 5. Документ, доказващ родствена връзка между починалия и заявителя на кремацията.
 6. Ако починалият не е пряк наследник, се изисква писмено съгласие от всички наследници.
 7. Само най-прекият наследник има право да даде съгласие за кремация.

            За полагане на урна в старо гробно място или ниша са необходими следните документи:

 1. Квитанция за платено гробно място или урнова касета.
 2. Документ, доказващ родствена връзка с първия починал и сега починалия /удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелно, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение /.
 3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

Кремацията на починалия се извършва в гр. София, в базата на София - Крематориум, като същата е изцяло осъвременена, съобразена с най-новите технологии. Процесът на изгаряне е 100 % автоматизиран и кремацията е изцяло индивидуална. Агенцията извършва цялостната организация на кремацията.
При нас Вие имате възможност да направите избор на урна, в която праха на кремирания ще бъще съхранена. Върху урната ще бъд
Всички документи се представят в оригинал съгласно изискванията на общинската администрация.
е поставена и месингова табелка с трите имена на починалия, дата на раждане и дата на смърт както и номера на кремацията.
Ваше право е да присъствате на кремацията, но не е задължително.